Thema's

De gebiedscoöperatie werkt aan een vitale en kwalitatieve IJsseldelta. Het landschap staat als drager van onze activiteiten centraal. En dat het landschap veel raakvlakken heeft met diverse thema’s spreekt voor zich. De komende jaren voeren we diverse projecten uit die thema’s als natuur & landschap, landbouw, toerisme & recreatie, duurzaamheid & energie, leefbaarheid en zorg raken.

Dorpen
De rol van de dorpsverenigingen verandert. Verantwoordelijkheden nemen toe terwijl er minder animo is onder dorpsbewoners om mee te doen, vooral als het gaat om het invullen van bestuursfuncties. Het betrokken houden van dorpsbewoners is een opgave. De coöperatie wil de dorpsverenigingen daarin ondersteunen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de dorpsverenigingen niet zelf het wiel uitvinden, maar kennis en ervaring onderling delen en eventueel zaken gezamenlijk op pakken. Via het Leader programma proberen wij een eventueel gezamenlijk programma financieel mogelijk te maken. 

Agro-food
Wij, de melkveehouders in de IJsseldelta, willen met partners investeren in onze streek en in onze eigen duurzame toekomst. Wij willen in samenwerking investeren in de lange termijn identiteit en kwaliteit van de IJsseldelta. Daarmee voegen wij waarde toe aan onze producten. Verduurzamen, versterken en vernieuwen zijn de drie kernwoorden van onze visie. Wij werken aan de ontwikkeling van een regionaal verdienmodel via de gebiedscoöperatie. Van verduurzamen, versterken en vernieuwen maken wij een continu proces. Daarmee dragen wij bij aan een rendabele gebiedscoöperatie die structurele middelen genereert voor sector- en gebiedsontwikkeling. 

Wij willen bijdragen aan beheer en onderhoud van het landschap en gebiedsontwikkeling. Wij hebben daarvoor met steun van de provincie Overijssel een project opgezet: Uitdagend boeren in een vitaal landschap. Het project is inmiddels gestart. De looptijd is voorzien tot april 2017. Wij nodigen collega boeren in de IJsseldelta van harte uit om met ons mee te doen in dit project.

Kringlooplandbouw
Eén van de projecten onder Agro-food is de Kringlooplandbouw. De Gebiedscoöperatie IJsseldelta ziet Kringlooplandbouw als innovatief fundament voor rendabele en duurzame landbouw in de IJsseldelta. Dit leidt tot ecologisch en economisch duurzame kwaliteitsproducten van gezonde bodem. Dit betekent: gezonde boerenbedrijven, vruchtbare bodem, schoon water, weidegang, gezonde koeien, kruidenrijker grasland en meer biodiversiteit. Lees meer...

Toerisme en Recreatie
De IJsseldelta is een prachtig gebied. Een gebied om te beleven! Onze IJsseldelta moet bekender worden zowel voor bezoekers als bewoners. Daarom heeft de gebiedscoöperatie met IJsseldelta-ondernemers deze website gemaakt. Alle informatie over de IJsseldelta is er te vinden. Verder stimuleert de gebiedscoöperatie IJsseldelta de ontwikkeling van aantrekkelijke arrangementen voor bezoekers en bewoners om de IJsseldelta te beleven. Daarmee worden inkomsten uit toerisme en recreatie verhoogd. De gebiedscoöperatie helpt ondernemers hierbij met raad en daad. Tenslotte is de gebiedscoöperatie partner voor marketing en promotie van de IJsseldelta.

Duurzame IJsseldelta
De vraag naar duurzame energie neemt toe. De gebiedscoöperatie IJsseldelta speelt daarop in. Zonne-energie en windenergie zijn het meest kansrijk. Zonne-energie is interessant vanwege het maatschappelijk rendement: verduurzamen.
Windenergie is interessant vanwege financieel én maatschappelijk rendement. De IJsseldelta is een gunstig gebied voor windenergie, mits het de kernkwaliteiten van het gebied niet in de weg staat. We willen de optie windenergie verkennen met daarbij 2 kernvragen. 1) hoe kunnen we investeren in windenergie zonder de gebiedskwaliteiten aan te tasten en 2) hoe kunnen we een goed verdienmodel ontwikkelen, met een structurele geldstroom richting het gebiedsfonds, zodat we kunnen blijven investeren in de kernkwaliteiten van het gebied.